Zápis do mateřské školy 2020-2021

Zápis do mateřské školy proběhne z důvodu mimořádných opatření v termínu od 4.5. do 15.5.2020 bez přítomnosti zákonných zástupců i dětí. Podrobné instrukce naleznete dále....

Již v současné době naleznete v dokumentech školy Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy a Evidenční list dítěte.

K dokumentaci ještě přiložte podepsané prohlášení o seznámení se s kritérii zápisu 2020-2021 a také a s průběhem zápisu a kopii rodného listu ( bez ověření).

Dokumentaci si můžete vytisknout ( pokud možno vždy na jeden list) , vyplnit a příležitostně navštívít svého pediatra a dokumentaci dát potvrdit.

V případě, že se Vám nepodaří potvrzení zajistit, můžete přiložit čestné prohlášení, že Vaše dítě je řádně očkováno a doložit kopii očkovacího průkazu. Před nástupem do mateřské školy budete však muset potvrzení  od lékaře na dokumentaci doložit.

V případě, že nemáte kolínské bydliště ( Vaše bydliště bude ověřeno na evidenci obyvatelstva MěÚ Kolín) , je zapotřebí doložit kopii nájemní smlouvy ( stačí údaje o pronájemci a pronajímateli), jinak by Vaše žádost byla vyřazena ze zápisu pro nesplnění kritériií ( bydliště Kolín).

Potvrzenou dokumentaci můžete zaslat elektronicky ( scan) na adresu školy reditel@ms-bezrucova.cz a nebo ji vhodit do schránky školy ( vzadu za hospodářskou budovou mezi 1.Zš a školou mateřskou) zaslat poštou ( obyčejné psaní) nebo datovou schránkou ( g97fej8). V případě potřeby si můžete domluvit telefonicky schůzku . 

Registrační číslo a potvrzení o přijetí dokumentace Vám bude zasláno emailem.

 

Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2020-2021

Vzdělání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s § 20 odst. 1 písm. d) školského zákona děti, cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky. Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu.

Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se do mateřské školy zřízené obcí přednostně přijímají děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. Další děti jsou přijímány postupně, dle níže uvedených kritérií.

Pokud kapacita MŠ dovolí, mohou být přijaty děti k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Kritéria:

  1. Děti a cizinci, které dosáhly do konce srpna daného kalendářního roku pěti let (děti narozené 1.9.2014-31.8.2015) -  povinné předškolní vzdělávání a děti s odloženou školní docházkou ze spádové oblasti.
  2. Děti s trvalým pobytem v Kolíně (nájemní smlouva), postupně od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity.

Přidáno 6. 4. 2020, autor: Alena Volfová