Otevření mateřské školy 11.5.2020

INFORMACE K OTEVŘENÍ KOLÍNSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

Město Kolín rozhodlo o obnovení provozu kolínských mateřských škol od pondělí 11. května 2020. Provoz mateřských škol bude v omezeném režimu  od 6.30 hodin do 16.00 hodin. Upřednostněny budou děti zaměstnaných rodičů a samoživitelů.

Do mateřské školy může přijít pouze dítě zdravé. Podmínkou jeho nástupu do mateřské školy je podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Rodiče se zároveň zavazují, že okamžitě oznámí ředitelství MŠ změnu ve výše uvedených údajích. Pokud zákonný zástupce dané dokumenty nepodepíše a při vstupu do MŠ nepředloží, nebude vstup dítěti do MŠ umožněn.

Pokud dítě nebo jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8, viz. Čestné prohlášení – osoby s rizikovými faktory) doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Vzhledem k zajištění zvýšených hygienických opatření bude vhodný nižší počet dětí ve skupině (třídě). Tyto skupiny se budou v prostoru školy pohybovat odděleně. Děti z různých skupin není možné spojovat. Aktivity dětí budou směřovány zejména do venkovních prostor areálu školy. Personální zajištění bude řešeno dle možností.

Jen s pochopením rodičů budou mateřské školy schopny zajistit stanovené hygienické podmínky a potřebný rozsah provozu školy včetně stravování dětí.

 
Podmínky pro přijímání dětí do Mateřské školy Kolín II., Bezručova 801
- provoz mateřské školy bude omezen od 6,30 do 16,00
- rodiče budou předávat děti  pouze v času od 6,30 do 8,00 pověřené pracovnici ve vstupu do budovy,  prozatím nebude umožněn  z hygienických důvodů vstup zákonným zástupcům do budovy a šaten dětí ( pozdější příchod není možný).
- děti budou při odchodu z mateřské školy vydávány pověřenou osobou pouze v časech určených: po obědě 12,15 - 12,30 a ve 14,30 až 16,00 odpoledne. Prosíme rodiče, aby vyčkali příchodu pověřené pracovnice, děti předávali postupně a dodržovali bezpečnostní rozestupy 2 m. Do mateřské školy vcházejte  vždy s ochranou úst.
- při vstupu do mateřské školy rodiče předloží nebo podepíší čestné prohlášení ( přiloženo v příloze emailu)
- dětem bude změřena teplota, při naměřené zvýšené teplotě nad 37 stupňů, kašlem, rýmou, vyrážkou nebude vstup dětem umožněn
- skupina dětí v jednotlivých třídách bude do 15 dětí ( zaměstnaných rodičů, samoživitelů. Zvažte, prosím zdravotní stav dětí - případná rýma,kašel, vyrážka , alergie, astma, chronická onemocnění ). Děti  do mateřské školy musí být vybaveny rouškou uloženou v igelitovém sáčku. Ve třídě mohou pobývat bez roušky. Přání rodičů, aby děti v ochranné roušce pobývalo, bude respektováno.
- děti budou vedeny k pravidelnému mytí rukou dezinfekčními prostředky a při vstupu do mateřské školy použijí i dezinfekci rukou
- prostory mateřské školy budou pravidelně dezinfikovány a dostatečně větrány, děti budou dle podmínek co nejvíce pobývat na školní zahradě
- režim provozu mateřské školy je striktně omezen na jednotlivé budovy, respektujte, prosím toto opatření. V případě výskytu onemocnění nebo kontaktu s onemocněním půjde do karantény celá budova. Ke komunikaci s pedagogy, případně školní kuchyní využívejte emailovou komunikaci nebo telefon. V areálu mateřské školy se zdržujte po nezbytně nutnou dobu.
- do mateřské školy nedonášejte, prosím,  osobní hračky a další nepotřebné věci , děti si během mimořádných opatření nebudou čistit po obědě zuby
- stravování dětí bude po celou dobu provozu mateřské školy zajištěno
 
Podmínky pro přijímaní dětí do mateřské školy se mohou průběžně měnit v závislosti na vývoji epidemiologické situace. O případných změnách budou zákonní zástupci neprodleně informováni.
 
Docházku Vašeho dítěte  od 11.5.2020 nahlaste, prosím, SMS zprávou nebo emailem do čtvrtka 7.5.2020 do 15,00. Bez přihlášení nebude možné Vaše dítě v pondělí 11.5.2020 do mateřské školy přijmou.
 
                                  Děkuji za pochopení současných mimořádných opatření. Věřím, že situaci společně zvládneme a stanovená opatření budeme moci rychle vrátit k běžnému provozu.    S pozdravem Alena Volfová ředitelka mateřské školy
 

Přidáno 5. 5. 2020, autor: Alena Volfová