Zápis do mateřské školy 13.5. a 14.5.2019

Zápis do mateřské školy proběhne ve dnech 13.5. a 14.5.2019 od 8,00 do 15,00 hodin v ředitelně mateřské školy.
Zápis do mateřské školy 13.5. a 14.5.2019

 

Na webových stránkách školy si můžete stahnout dokumntaci potřebnou k zápisu dítěte do mateřské školy - Žádost o umístění dítěte do mateřské školy a Evidenční list dítěte a již s předstihem zajít ke svému obvodnímu lékaři pro potvrzení na oba dokumenty. K zápisu se již dostavíte s kompletně vyplněnou dokumentací.

 

Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2019-2020

Vzdělání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s § 20 odst. 1 písm. d) školského zákona děti, cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky. Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu.

Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se do mateřské školy zřízené obcí přednostně přijímají děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.Další děti jsou přijímány postupně, dle níže uvedených kritérií.

Pokud kapacita MŠ dovolí, mohou být přijaty děti k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Kritéria:

  1. Děti a cizinci, které dosáhly do konce srpna daného kalendářního roku pěti let – povinné předškolní vzdělávání, děti s odloženou školní docházkou ze spádové oblasti.
  2. Děti s trvalým pobytem v Kolíně (nájemní smlouva), postupně od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity.

Přidáno 14. 3. 2019, autor: Alena Volfová